Skip to content

Stanovy politického hnutí 

 

Úvodní ustanovení

Název hnutí: HRADEČÁCI

Zkratka: HK

Sídlo: Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové

Činnost: působení ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, v platném znění.

(dále jen Hnutí)

Programové cíle

Hnutí usiluje o poskytování rovných šancí pro všechny občany.

Hnutí při své činnosti usiluje o řešení společenských problémů s důrazem na kvalitu života.

Hnutí trvá na maximální odpovědnosti vůči budoucím generacím.

Hnutí prosazuje hospodárné zacházení s veřejnými prostředky a městským majetkem, a dobře fungující veřejnou správu, která slouží všem občanům při dodržování všech zákonných ustanovení.

Hnutí usiluje o otevřenou komunikaci úřadu a vedení vůči jeho obyvatelům.

Práva a povinnosti členů

Členem Hnutí se může stát každý občan starší 18-ti let, který se přihlásí k programu Hnutí a respektuje jeho stanovy a je způsobilí ke svému jednání.

Členství vzniká jednomyslným schválením rady Hnutí.

Členové Hnutí mají právo účastnit se jednání Hnutí, volit, být voleni a navrhovat kandidáty.

Členové hnutí se podílí na práci Hnutí a prosazování jeho cílů.

Členství zaniká vystoupením, neplacením příspěvků (jsou-li stanoveny), zbavením či omezením způsobilosti k právním úkonům, úmrtím, vyloučením na základě jednomyslného rozhodnutí rady Hnutí.

Orgány Hnutí

Nejvyšším orgánem je Sněm členů Hnutí.

Sněm je usnášeníschopný nadpoloviční většinou členů. Rozhodnutí sněmu je platné nadpoloviční většinou přítomných.

Sněm svolává předseda Hnutí na návrh rady minimálně jednou za 4 roky. O svolání sněmu může požádat také minimálně 35% členů s udáním důvodu jednání. Sněm pak svolá předseda do 30-ti dnů.

Výkonným orgánem Hnutí je Rada.

Rada je volena sněmem 1x za čtyři roky, má 3, 5 nebo 7 členů, dle rozhodnutí sněmu.

Rada je usnášeníschopná nadpoloviční většinou členů. Rozhodnutí je platné nadpoloviční většinou celé Rady.

Rada ze svého středu volí Předsedu, Místopředsedu a Tajemníka.

Za Hnutí jedná a podepisuje předseda samostatně, k jednání může pověřit jiného člena rady.

Rada rozhoduje o kandidátkách pro veřejné volby.

Jednání rady se může konat i s využitím prostředků elektronických komunikací.

Rozhodce je rozhodčím orgánem Hnutí, voleným sněmem 1x za čtyři roky.

Rozhoduje a urovnává spory mezi členy Hnutí a spory mezi jednotlivými orgány Hnutí. Ze svého jednání pořizuje zápis. Jeho rozhodnutí musí obsahovat odůvodnění.

Revizor je revizním orgánem Hnutí, voleným sněmem 1x za čtyři roky.

Kontroluje, zda Hnutí hospodaří s finančními prostředky v souladu s právními předpisy a v souladu s rozhodnutím orgánů Hnutí. Jedná pouze na základě písemného podnětu člena nebo orgánu Hnutí. Po šetření vydá stanovisko, ve kterém sdělí, zda považuje výhrady uvedené v podnětu za oprávněné. Případně doporučí sněmu nebo radě opatření k nápravě.

Rozhodce ani revizor nesmí být členem rady.

Zásady hospodaření

Příjmy Hnutí jsou členské příspěvky, které stanovuje sněm Hnutí, dále dobrovolné příspěvky členů a příjmy respektující zákon č. 424/1991 Sb.

S prostředky hospodaří rada Hnutí.

Výdaje jsou přípustné pouze do výše rozpočtu, nesmí být ztrátové.

Hospodaření Hnutí jako celku se řídí právním řádem ČR.

Zánik Hnutí

Hnutí se může být zrušeno rozhodnutím sněmu, jeho dobrovolným rozpuštěním. Může se také sloučit s jinou stranou nebo hnutím. Hnutí může být zrušeno i jinak, stanoví-li tak zákon.

Pokud majetek zrušeného Hnutí nepřejde na právního nástupce nebo na stát, bude nabídnut na obecně prospěšné účely. Ty určí sněm současně s rozhodnutím o zrušení Hnutí.