PROGRAM PRO VÁS, OBČANY MĚSTA

Veřejná smlouva mezi kandidujícími za HRADEČÁKY a občany města

 

Vážení spoluobčané,

pokud s námi souhlasíte a schvalujete náš volební program, uvědomte si, že prosazení těchto cílů je jen ve Vašich rukou!  Jen volbou celé kandidátky sdružení HRADEČÁCI  a  jejím zakřížkováním u názvu se dočkáte realizace našich cílů ve městě.  To Vám také umožňuje i přidělit preferenci jednotlivým kandidujícím uvnitř naší kandidátky.

 

 

 1. AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA

S narůstajícím počtem aut mezi námi postupně vzrůstá i dopravní zatížení našeho historického centra města Hradce Králové. Zásadní problém vidíme především v přímém ohrožení bezpečí našich dětí.. Dalším důvodem je i ekologická stránka celé záležitosti. K omezování individuální automobilové dopravy nejvíce napomáhá kvalitní a především cenově dostupná hromadná doprava.

Z tohoto důvodu jsme rozhodnuti prosadit snížení ceny jízdného v MHD v Hradci Králové o 50% !

 

 1. PROGRAM NULOVÉ TOLERANCE

Vyhlašujeme a jsme připraveni nekompromisně plnit „Program nulové tolerance“ vůči všem ničitelů veřejného majetku, neplatičům a dlužníkům města a vůči neoprávněným uživatelům městského majetku. Rovněž tak i proti všem formám trestné činnosti, zejména proti výtržnostem a rušení veřejného pořádku, napadání slušných občanů, krádežím i poškozování majetku a práv občanů našeho města. K ochraně slušných a poctivých občanů využijeme nesmlouvavě kombinace všech zákonných prostředků s maximální přípustnou tvrdostí. Chceme hodně využívat soudního postihu, exekucí, přestupkových řízení, apod. Neustoupíme žádnému nátlaku, který by nám bránil daný program realizovat. Právo, spravedlnost a slušnost s námi zvítězí !

Budeme důsledně chránit naše město před sprayery !

 

 1. FINANČNÍ A PODNIKATELSKÝ PLÁN MĚSTA

Jednou z našich priorit je i „bezdlužnost“ našeho města. Budeme sestavovat vyrovnaný rozpočet, který má reálné příjmy i výdaje. K tvorbě příjmů do městského rozpočtu chceme vytvářet nové městské firmy typu s.r.o., které vytvoří i nové pracovní příležitosti.

Na rozvoj města získáme další dotace z fondů Evropské unie.

Hradecké zakázky nabídneme hradeckým firmám.

Zlepšíme podmínky pro drobné zaměstnavatele - živnostníky.

Budeme spolupracovat s velkými zaměstnavateli.

Podpoříme rozvoj turistiky a obchodu. Podporou turistiky přivedeme do města návštěvníky a zajistíme nová pracovní místa.

 

 1. INVESTIČNÍ A ÚZEMNÍ ROZVOJ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ

Nebudeme podporovat stavební zahušťování centra města na úkor zeleně a volných ploch. Výstavbu rodinných domků budeme směřovat do okrajových částí, a proto chceme velmi intenzivně realizovat rozvoj a modernizaci lokálně chybějící, či nevyhovující, občanské vybavenosti, inž. sítí a dopravní obslužnosti.

Dáme do pořádku většinu sídlišť v našem městě, vytvoříme místa pro setkávání lidí - pergoly, lavičky, dětská a sportovní hřiště, vysázíme více zeleně, upravíme kontejnerová stání.

Vybudujeme retardéry a přechody se semafory v blízkosti škol.

 

 1. SPORTOVNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Podpoříme formou grantů sportovní aktivity, letní dětské tábory, včetně tábora příměstského, protože především pro mládež platí, že: „Kdo si hraje, nezlobí.“ Znamená to rozvoj nejen tzv. velkých sportů (hokej, fotbal, basketbal, atletika, atd.), ale i tzv. malých sportů (kuželky, šachy, modelářství, závodní tanec, rybářství, ...), rozvoj sportovních a zájmových klubů (vodácké oddíly, apod.), spolkové činnosti i dětských organizací.  Dobré fungování zájmových kroužků je základem usměrňování nevyčerpatelné dětské energie.

V investičních akcích chceme pokračovat v modernizaci sportovišť hradeckého školství, rozšiřovat síť stezek pro in-line bruslaře a síť cyklostezek a jejich nezbytné propojení na okolní města (Pardubice, Smiřice, Třebechovice, apod.).  U stávajících cyklostezek zlepšíme její údržbu a usnadníme průjezd cyklistů městem.

Formou anket, internetových diskusí, příp. místních referend   chceme s občany konzultovat zásadní otázky ve věci zlepšení volnočasových aktivit v našem městě, apod.

Zajistíme dostatek přístupných sportovišť.

Budeme jednoznačně podporovat zřízení bezpečných sáňkařských drah pro děti v klidových zónách městských částí Hradce Králové (např. umělé zasněžení a malý dětský vlek pro areál „Rozárka“  pod vodárnou v městské části NHK, apod.).

Dále podpoříme rozšíření stezek pro běžkaře a nové trasy pro tento zimní sport v okolí Hradce Králové.

Podporujeme vybudování Sportovního areálu v k.ú. Předměřice nad Labem (u písníku), zahrnujícím umělý kanál pro vodní slalom na divoké vodě, plavání, apod.;  příp. v zimě možný běh na lyžích na uměle zasněžované tréninkové trati, atd.

Zajistíme bezplatné programy pro děti během prázdnin a svátků. 

Vybudujeme 20 nových dětských hřišť.

Zřídíme 50 nových zájmových kroužků při základních školách.

Jsme zásadně proti likvidaci zahrádkářských kolonií.

 

 1. ZDRAVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Podpoříme Fakultní nemocnici, která je největším zaměstnavatelem v Hradci Králové.

Nabídneme dětem preventivní zubní prohlídky.

Zajistíme funkční lékařskou, stomatologickou a lékárenskou pohotovost.

Jako účelné se nám jeví zřízení psychologického poradenství pro rodiče a děti v oblasti řešení problémů a jejich vzájemného vztahu, prevence kouření, alkoholismu, požívání drog a trestné činnosti dětí a mládeže. Podpoříme protidrogové preventivní programy.

Chceme vybudovat domov důchodců hotelového typu a rozšířit činnost Pečovatelské služby. Podpoříme vznik klubů pro seniory.

Umožníme bezpečný pohyb seniorů a invalidních osob po městě (bezbariérové chodníky, vstupy do úřadů a obchodů, nízkopodlažní autobusy, světelné křižovatky).

Podpoříme zaměstnávání invalidních pracovníků v organizacích a zařízeních města.

 

 1. ŠKOLSTVÍ

Našim dlouhodobým cílem, v horizontu asi dvaceti let, je zvýšit počet vysokoškolsky vzdělaných občanů města o 100%. Hradecké školství budeme pro jejich rozvoj podporovat při získání potřebného moderního technického vybavení (počítačové učebny, apod.). Pro zvláště nadané žáky a studenty ze slabých sociálních poměrů je nezbytný stipendijní fond.

Chceme podporovat zavedení elektronických žákovských knížek, které umožní rodiči po Internetu sledovat prospěch svých žáků.

Vybavíme školy moderní technikou (dataprojektory, interaktivní tabule).

Vzhledem ke zvýšení počtu nových bytů a mladých rodin s dětmi chceme zřídit novou mateřskou školu s výukou základů angličtiny.

 

 1. KULTURA

Považujeme za samozřejmé podporovat nutné opravy významných památek v našem městě. Budeme podporovat konání kongresů a jiných významných akcí, zvyšujících prestiž a nadregionální význam našeho města.

Nabídneme dostatek příležitostí pro kulturní a společenský život (kluby, koncerty, apod.).

Nabídneme zkušebny pro začínající hudební a jiné umělecké skupiny.

 

 1. SPRÁVA MĚSTSKÉHO MAJETKU

Až na specifické výjimky budeme prosazovat privatizaci městských bytů jejich uživatelům za 10% odhadní ceny. Tím chceme uživatele těchto bytů ochránit před deregulací nájemného. Za cenu, která umožní další rozvoj podnikatelské činnosti, zprivatizujeme i ucelené objekty nebytového charakteru a pozemky.

Peníze z privatizace bytového fondu patří zpět do bytové výstavby !  Výstavba bytů v půdních nadstavbách se osvědčila. Je o ně zájem a rekonstruované byty v těchto domech jsou jako nové. Podpoříme proto tyto projekty bytové výstavby.

Vyhlásíme soutěž o nejlepší rekonstrukci bytu v panelovém domě.

 

 1. POLICIE A HASIČI

Vážíme si práce lidí, kteří pro naši bezpečnost a klid nasazují nejen svoje zdraví, ale i životy. Proto navrhneme program péče o hasiče a policisty (městské i státní), vykonávající činnost v našem městě. Zvýšíme počet členů Městské policie pro zajišťování nepřetržité služby a výrazně zmodernizujeme její vybavení.

Zavedeme technická opatření proti korupci (nahrávání na diktafony, kamery) u Městské policie a na vybraných úřadech.

Městská policie bude pomáhat občanům a také je i chránit. Bude pronásledovat zloděje, výtržníky, narkomany a vandaly.

 

 1. EKOLOGIE

Jsme zásadně proti zvyšování ceny za svoz komunálního odpadu. Jsme si totiž vědomi toho, že zvýšením ceny za odvoz komunálního odpadu by mohlo snadno dojít ke zvýšenému podílu tzv. „černých skládek“ !

Vyčleníme více prostředků na úklid města a údržbu zeleně na sídlištích i v parcích, zlepšíme kontrolu dodavatelů těchto služeb.

 

 1. ENERGIE

Jsme zásadně proti zvyšování vodného a stočného.

 

 

03.09.2006, Hradec Králové

 

 

(c) 2006, HRADEČÁCI